Dil Değiştir
  Zaten üye misiniz?
  Tekrar hoş geldiniz

Hello, welcome back.

Facebook user?

You can use your Facebook account to log in to Englishtown.

Incorrect username or password.
Incorrect username or password.
Kapat
Dili değiştir
Giriş

Kursa Genel Bakış

Englishtown'u seçerek, farklı ve eğlenceli online öğrenme çözümlerinden oluşan bir dünyanın kapılarını açmış olursunuz. Geleneksel okullardan farklı olarak, tüm dersler, aktiviteler ve ilerleme raporları haftada 7 gün 24 saat kullanıma açıktır. Nerede ve ne zaman olursa olsun internet bağlantınız olduğu sürece kursa giriş yapabilirsiniz.

Online English Study Tools

Birleştirilmiş Çalışma Araçları

Sizi mümkün olan en kısa sürede en üst İngilizce konuşma düzeyine nasıl taşıyacağımız konusunda kapsamlı çalışmalar yaptık. Bu yüzden ödüllü okulumuz okuma, yazma, dinleme, konuşma, dilbilgisi, telaffuz ve kelime bilgisi becerilerinizi geliştirecek olan bireysel online İngilizce kurslarımızla İngilizce konuşma ve dinleme pratiği yapmanıza yardımcı olan öğretmen destekli sınıfları birleştirmektedir. Bu da her iki dünyanın en iyilerine bizimle ulaşacaksınız demektir: Maksimum özgürlük ve bunu tamamlayan yapısal destek.

Group Conversation Class

Konuşma Sınıfları

Yngilizce konu?ma synyflary Englishtown'un en popüler özelliklerinden biridir çünkü burasy gerçek ve günlük Yngilizceyi konu?abilece?iniz ve duyabilece?iniz yerdir. Synyflar haftada 365 gün, günde 24 saat olmak üzere her saatte ba?lar. Yngilizce konu?ma synyflary sertifikaly bir ö?retmen yönetiminde her gün farkly bir konuyu tarty?yrlar. Yngilizce konu?ma kursumuza kaydolduktan sonra istedi?iniz zaman ba?layabilirsiniz ve önceden rezervasyon yapmanyza gerek kalmaz. Yngilizce konu?ma synyflarymyz ortalama 4-5 ki?iden olu?maktadyr. Sizinle benzer hedefleri olan ö?rencilerle tany?yp sohbet edebildi?iniz rahat bir ortamdyr. Hemen bir konu?ma synyfyna katylmak için tek ihtiyacynyz olan bir kulaklyk seti veya hoparlör ve mikrofondur.

Konu?ma synyflaryny görmek için deneme kaydynyzy hemen yaptyryn.

Private Conversation Class

Özel Dersler

Hyzly ilerleme sa?lamak isteyen bireyler için birebir ö?renme ortamydyr. Seçme özgürlü?ünüz sayesinde ö?retmenlerinizi, zamany, sykly?yny ve konularynyzy kendiniz seçerek daha hyzly sonuçlar alabilirsiniz. Özel derslerimizdeki ö?renciler i?leriyle ilgili hedeflere odaklanmy? veya çe?itli ki?isel amaçlaryna ula?maya çaly?an ki?ilerdir. E?er sizinde öncelikle ihtiyaç duydu?unuz ?ey hyzly ilerleme ise, bir Englishtown özel ö?retmeninden ders almanyzy öneririz. Farkly paketlerimiz içinde çok çe?itli seçenekler bulunmaktadyr. Di?er ö?rencilerin önünde konu?maktan utanmanyza gerek yok. Hatta size özel ihtiyaçlara odaklanyldy?y için daha hyzly ilerleme sa?layacaksynyz.

OS CTR: Bugün deneyip göreyim

Videolar ve Öğrenme Aktiviteleri

Öğretmen yönetimindeki derslerin yanı sıra, Englishtown size çok çeşitli online öğrenme aktiviteleri sağlamaktadır. İngilizce kursunuzdaki bütün aktiviteler eğlenceli, etkili ve ilgi çekicidir. Çeşitli konularda bilgi sahibi olacak, yeni İngilizce becerilerinizi kullanacak ve anında geri bildirim alabileceksiniz. Sıkıcı yöntemlerle vedalaşın!

A Video-Based Online English Course

Video Tabanlı Dersler

Y?te bu nedenden ötürü online okulumuzda bulaca?ynyz videolary olu?turmak için Hollywood'a kadar gittik. Ofisinizdeki masanyzda ya da evinizdeki kanepenizde oturuyor olabilirsiniz ancak video tabanly dersler ile size sundu?umuz görsel deneyim, tek bir tyklama ile sizi Yngilizce konu?ulan dünyaya alyp götürecektir.

Online Yngilizce okulu Englishtown, daha önce hiçbir yerde olmady?y kadar geni? bir video müfredatyny be?eninize sunuyor. 500 mini filmimizde gerçek hayat Yngilizcesini kullanan gerçek durumlardaki gerçek insanlar vardyr. Filmler, yeni dili güvenilir bir biçimde nasyl kullanaca?ynyzy anlamanyz için orijinal ve fantastik bir yoldur.

Online okula girmek ve bir Englishtown mini filmi izlemek için burayy tyklatyn

English listening exercises

Anlama Egzersizleri

Tabiidir ki her dilin amacı anlamak ve anlaşılmaktır. İşte bu nedenden dolayı Englishtown'da bizler anlama konusuna büyük önem vermekteyiz.

Seviyeler kapsamyndaki her ünite, bir video izledikten ya da bir ses dosyasyny dinledikten sonra anlama düzeyinizi synamaya imkan verecek düzenli aly?tyrmalar ile desteklenmektedir. Ve gerçek zamanly geribildirim alabildi?iniz için, her konuyu diledi?iniz kadar tekrar edebilirsiniz. Mükemmele ula?ana kadar devam edin!

English Vocabulary Building Exercises

Söz Dağarcığı Oluşturma Egzersizleri

Kelimeler her dilin temelini oluşturan tuğlalar gibidir. Bu kapsamda sağlam bir temel oluştururken eğlenmenizi istiyoruz. Ve bu temelin etkili olmasını da arzu ediyoruz. Bu anlayışla, eğlenceli ve gerçekten kullanışlı geniş bir Söz Dağarcığı Oluşturma Alıştırmaları yelpazesi geliştirdik.

Bu alıştırmalar ile, dili anadiliniz gibi konuşana kadar sizi motive edeceğimizden şüpheniz olmasın!

Englishtown'u 7 gün ücretsiz denemek için burayy tyklatyn

English Grammar Guide

Gramer Kontrolü

En popüler çaly?ma araçlarymyzdan biri Gramer Rehberidir. Bu kullany?ly araç, Yngilizce ö?renmeyi nasyl kolayla?tyrdy?ymyza iyi bir örnektir. Kafanyzda olu?abilecek gramer sorularynyn cevaplaryny aramak için açylyr pencereli bu Gramer Rehberini kullanyn. Rehberde ayryca her bir gramer yapysynyn nasyl kullanyldy?yna dair sayysyz örnek bulacaksynyz. Böylece dil kurallaryny yalnyzca anlamakla kalmaz, onlary nasyl kullanaca?ynyzy da bilirsiniz.

English vocabulary memorization tools

Flashcards

Flashcards, kilit bir kelime öğrenme aracı olup, gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirilmiştir ve tamamıyla dinamik özelliktedir.

Kelimelerin anlamlaryny görmek için flashcard'yn arkasyny çevirin. Telaffuzunuzun mükemmel oldu?undan emin olana kadar her kelimenin ses kliplerini dinleyin. Kartlary yazdyryn ve çevrimiçi olmady?ynyz zamanlarda dahi çaly?maya devam edin. "My Flashcards" kapsamynda kesinlikle bildi?iniz, hemen hemen bildi?iniz ve ö?renmek istedi?iniz kelimeleri adym adym düzenleyerek alfabetik olarak ya da kategoriler halinde (syfatlar, isimler, fiiller vb.) kendinize özgü kelime listenizi olu?turun.

Flashcards'ı denemek istiyorum

The English pronunciation lab

Telaffuz Laboratuvarı

Telaffuz Laboratuarı İngilizce aksanınızı mükemmel hale getireceğiniz yerdir. O ülkenin insanları gibi konuşmayı burada öğreneceksiniz!

Laboratuvarda anadili Yngilizce olan ki?ilerin Yngilizce ses ve kelimeleri açyk bir ?ekilde vurgulayan ve ardyndan tekrar etmenize olanak sa?layan yüzlerce videosunu izleyebilirsiniz. Kelimeler a?zyndan çyktykça konu?anyn a?yz hareketlerinin nasyl de?i?ti?ini dinleyin ve izleyin, sesleri taklit edin ve kar?yla?tyrmak için kendi kaydynyzy yapyn. Ton ve diksiyonunuz ö?retmeninizinkine benzeyene kadar aly?tyrma yapmaya devam edin. Denemeye var mysynyz?

Telaffuz Laboratuvaryna girmek için 7 gün ücretsiz deneme teklifimize kaydolun

English Grammar Lab

Gramer Laboratuvarı

Gramer Laboratuvarı da kullanışlı ipuçları ve kurallara ek olarak konuya ilişkin geniş yelpazeye yayılan video görüntülerine sahiptir. Burası öğrendiğiniz dili deneyebileceğiniz ve yapmakta olduğunuz hataları düzeltebileceğiniz bir yerdir.

Burada düzenli alıştırma yaparak, İngilizcenin temel kurallarına yönelik anlayışınızı son derece hızlı bir biçimde kuvvetlendireceksiniz. Ve belirgin bir şekilde özgüveninizi de geliştireceksiniz.

Hemen başlayın - okulumuz önümüzdeki 7 gün boyunca, kesinlikle hiçbir ücrete tabi olmaksızın, kullanımınıza açık

English Writing Test

Yazma Testi

Englishtown Yazma Sınavı; yazma, gramer ve anlama becerilerinizle ilgili hızlı, detaylı ve belirgin bir geribildirim sağlayacaktır.

Her ünitenin ardyndan, i?lenmi? olan üniteyle ilgili bir konu hakkynda yazmanyzy isteyece?iz. Yazdy?ynyz yazyyy 2 günden kysa bir süre içerisinde yükleyin ve ne yapty?ynyza ili?kin detayly bir geribildirim alyn. Ö?retmeniniz yazynyzy puanlayacak ve kendinizi daha da geli?tirmeniz için atmanyz gereken olasy adymlary size önerecektir.

Danışmanlarımızla iletişime geçerek Englishtown'un bu ve diğer bölümleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz

Student Progress Reports

İlerleme Durumu Takibi

Geli?iminizi gözlemlemenin, dil kapsamyndaki ba?arylarynyzla övünmek ve zayyf oldu?unuz alanlara odaklanmak için ne denli önemli oldu?unu biliyoruz. Y?te bu nedenle tamamlady?ynyz her bir synav ve aly?tyrmanyn sonuçlaryny tek bir Ylerleme Durumu Raporu kapsamynda bir araya getiriyoruz.

Başka hiçbir okul, elde ettiğiniz başarılar ve odaklanmanız gerekenlerle ilgili bu denli kapsamlı bir incelemeyi size sunmaz. Sizi hedeflerinize hızlı bir şekilde ulaştırma çabamızda çok önemli bir unsur. İlerleme Durumu Raporunu motivasyonunuzu artıracak gizli bir silah olarak kullanın!

Kula?a ho? geliyor! 7 gün ücretsiz deneme için hemen kaydymy yapyn!

Not Defteri

Not Defteri

?yk görünümüyle yeni Not Defteri, artyk çok daha güçlü bir çaly?ma aracy. Bu çok yönlü söz da?arcy?y yardymy, Çevirmen ve Flashcards gibi özelliklerle etkisini ikiye katlyyor. Oxford Advanced Learner's Dictionary'de yer alan 70.000'den fazla sözcü?e eri?mek ister misin? Yeni Not Defteri ile parmaklarynyn ucunda! Bir kelimenin telaffuzu, tanymy, konu?madaki yeri ve yaygyn kullanymyyla ilgili tüm ayryntylary -yani gerçek hayatta hemen kullanabilmen için gereken her ?eyi!- tek bir tykla ö?renebilirsin. Sezgisel, hyzly ve basit Not Defteri'ne bayylacaksyn.

Hemen dene

Yeni İş İngilizcesi Üniteleri

Yeni İş İngilizcesi Üniteleri

Online okulumuza 21 tane yepyeni İş İngilizcesi ünitesi ekledik. Dersler; müzakerelerde bulunmak, toplantı ve sunum yapmak gibi mesleki iletişimin kilit noktalardan oluşan geniş bir içeriğe odaklanmaktadır. Yoğun dil kurslarımız, yeni ve heyecan verici mini filmlerle aktarılan yeni bir içeriğe sahiptir ve Genel İngilizce kurslarından alışık olduğunuz aynı yapı korunmaktadır.

Yeni Y? Yngilizcesi ünitelerini denemek için burayy tyklatyn

General English Units

Genel İngilizce Ünitelere Genel Bakış

Ünitelere genel baky?, sonraki ünitelere kysaca göz atmanyza olanak tanyr. Tam olarak hangi hedef dile ihtiyacynyz olaca?yny önceden görerek derslerde hyzly ilerlemek için muhte?em bir yoldur. Genel baky? kapsamynda ünitenin tanytymy, kar?yla?aca?ynyz sözcüklerin listesi ve ö?renece?iniz belirli dil, gramer ve telaffuz konularynyn açyklamasy bulunur. Üniteye genel baky?y, dersten sonra incelemek için PDF biçiminde indirip bilgisayarynyza kaydetmeniz bile mümkündür.

Genel İngilizce ünitesi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşın

Your new, portable school has arrived!

Your new, portable school has arrived!

Englishtown 10 courses are now available on iPad, with new activity designs that make learning feel truly effortless. So change the way you learn. Put us in your pocket.*

*The Englishtown 10 iPad courses are available for free for active, registered students. All you need is to download the EF Englishtown 10 app from the iTunes store, and a Wi-Fi connection.

DAHA FAZLA BİLGİ

Telif Hakkı © 1996-2013 © Signum International S.a r.l Luxembourg Luzern Branch, bir EF Education First Group şirketidir. Tüm hakları saklıdır.
Englishtown ve Englishtown.com, tescilli ticari markalardır.